துன்பம் என்னும் கேளிக்கை – கட்டுரை

துன்பம் என்னும் கேளிக்கை The virtue of all-in wrestling is that it is the spectacle of excess.  Here we find a grandiloquence which must have been that of ancient theatres. –Roland Barthes, Mythologies. மல்யுத்தம் மிகையான சாகசங்களின் தொகுப்பு. அதன் வழி நாம் அடையும் சூழல், பழம் அரங்குககளின் சூழலுக்கு ஒப்பானது. பல காலமாக இந்திய எழுத்துக்கள், சாகசங்களையே அதிகமாக நிகழ்த்தி வந்துள்ளன. சரி, தவறு என்பதைக் கடந்து, இப்போக்கு இந்தியContinue reading “துன்பம் என்னும் கேளிக்கை – கட்டுரை”