கவிதை

Danse Russe – வில்லியம் கார்லோஸ் வில்லியம்ஸ்

தனிமை, ஆனந்த சித்தரிப்பாய்!!

பன்மை சுகம் தான். ஒருமை அதைவிட இனிமையானது.

எந்த உச்ச கணத்திலும் எஞ்சுவது என்னவோ ‘நான்’ என்ற பிரக்ஞை தானே! இதில் ஒளிவெதற்கு??

william-carlos-williams.jpg

 

If I, when my wife is sleeping
and the baby and Kathleen
are sleeping
and the sun is a flame-white disc
in silken mists
above shining trees
If I in my north room
dance naked, grotesquely
before my mirror
waving my shirt round my head
and singing softly to myself:
“I am lonely, lonely.
I was born to be lonely,
I am best so!”
If I admire my arms, my face,
my shoulders, flanks, buttocks
against the yellow drawn shades,
Who shall say I am not
the happy genius of my household?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s